CISTELLA DE COMPRA

Total: 0,00 

Tramitar Compra

Espanya Península: enviament gratuït per a comandes > 100€

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web https://esperitrocadestileria.com/ (d’ara endavant, el lloc “Web”) és titularitat de JOROFON, S.L. (en endavant EL CELLER DE CAN ROCA), amb domicili social a C/. Can Sunyer, 46 de 17007 GIRONA (Girona), amb CIF B-17412834.

CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://esperitrocadestileria.com/ i regulen les relacions jurídiques entre JOROFON, S.L. i el CLIENT.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estigues d’acord amb aquestes condicions ha d’abstenir-se d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc e-commerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de EL CELLER DE CAN ROCA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per EL CELLER DE CAN ROCA, al lloc e-commerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per JOROFON, S.L. està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’ús. 

La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.

És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.  

VISITA DEL LLOC WEB

Sense necessitat de registrar-se ni de fer cap inscripció ni adquisició, EL CELLER DE CAN ROCA els convida a que realitzin una visita virtual pel nostre lloc web perquè coneguin els nostres productes i serveis.

REGISTRE DELS USUARIS

La utilització dels serveis prestats per JOROFON, S.L. i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://esperitrocadestileria.com/politica-de-privacitat/.

Un cop l’usuari s’hagi registrat en el lloc web del EL CELLER DE CAN ROCA, amb l’usuari i contrasenya que hagi escollit podrà accedir automàticament al compte de la pàgina web de EL CELLER DE CAN ROCA i viceversa.

En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

COMANDES

Una vegada realitzada una comanda, li arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

FORMA DE PAGAMENT

L’adquisició de serveis o productes a través de EL CELLER DE CAN ROCA permet les següents formes de pagament:

• Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)

• Mitjançant targeta AMERICAN EXPRESS.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per EL CELLER DE CAN ROCA, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera o plataforma de pagament corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

LLENGUA

La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte de comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es calculen automàticament per les comandes de dins l’Espanya Peninsular i dels països europeus indicats durant el procés de compra, i es detallaran al llarg del procés de compra, podent vostè revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

Per a qualsevol comanda de fora dels països indicats a la botiga online, hauran de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d’enviament al e-mail shop@cellercanroca.com.

CONDICIONS D’ENVIAMENT

Els productes oferts es distribueixen a usuaris de qualsevol país. 

EL CELLER DE CAN ROCA no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.

El lliurament es realitzarà mitjançant l’empresa de transport logístic que designi EL CELLER DE CAN ROCA en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc d’entrega dels mateixos.

EL CELLER DE CAN ROCA informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels seus magatzems. 

En un termini d’entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurada a l’adreça indicada pel CLIENT.   Si la comanda s’ha d’entregar fora de España Peninsular, s’informarà al client de la data prevista de lliurament, que serà de màxim 4 dies hàbils.

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a EL CELLER DE CAN ROCA en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i EL CELLER DE CAN ROCA queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

EL CELLER DE CAN ROCA no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

• La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de EL CELLER DE CAN ROCA, sinó de la pròpia agència de transport.

SERVEI POST-VENDA

En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de EL CELLER DE CAN ROCA, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

L’Usuari tindrà dret a el reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució a EL CELLER DE CAN ROCA dels Productes es podrà realitzar contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada per l’usuari, EL CELLER DE CAN ROCA es farà càrrec dels costos de transport de la devolució dels productes, sempre que la devolució es realitzi des de el Territori Peninsular o Mallorca.

EL CELLER DE CAN ROCA no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de EL CELLER DE CAN ROCA i no són vinculants.

DRET DE DESISTIMENT

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, EL CELLER DE CAN ROCA els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda. 

El CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, enviant la confirmació de desistiment per escrit a shop@cellercanroca.com  indicant en l’assumpte el número de comanda online.

NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l’excepció prevista en l’article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions a el dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT comunicarà a EL CELLER DE CAN ROCA la seva decisió de desistir del contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de EL CELLER DE CAN ROCA, o bé, podrà utilitzar el model de formulari el text del qual es reprodueix més avall, encara que el seu ús no és obligatori. EL CELLER DE CAN ROCA acusarà la recepció de la mateixa sense demora pel mateix mitjà que el CLIENT ha utilitzat per l’enviament d’aquest desistiment.

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de JOROFON, S.L., amb domicili social al C /. Can Sunyer, 46 de 17007 GIRONA (Girona) i e-mail shop@cellercanroca.com.

Per la present, li comunico que desisteixo de la contractació de la subscripció corresponent a el mes __________________________ i successius, contractada el dia ___________.

Nom del CLIENT: ____________________

Domicili del CLIENT: ____________________________

Signatura del CLIENT (només si el present formulari es presenta en paper):

Data: ___________

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En el cas que s’hagi de fer un reemborsament EL CELLER DE CAN ROCA gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació del mateix per part de EL CELLER DE CAN ROCA.

 En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pot presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. EL CELLER DE CAN ROCA es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

ATENCIÓ A L’USUARI

Per contactar amb EL CELLER DE CAN ROCA per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’Atenció a l’usuari mitjançant:

TELÈFON:   +34 972 22 21 57

CORREU ELECTRÒNIC:   shop@cellercanroca.com

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. EL CELLER DE CAN ROCA i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.